Privacy

Lees onze algemene voorwaarden om vertrouwd te raken met alles wat er te weten valt over de play with PHANTOM-competitie.

Voor meer informatie
Aarzel niet om contact met ons op te nemen via sp1201@spacefwd.com. Als u uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming wilt uitoefenen of gerelateerde vragen wilt stellen, kunt u contact opnemen met sp1201@spacefwd.com.

Privacybeleid
PLAYWITHPHANTOM.COM

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is ons beleid om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die wij van u kunnen verzamelen op onze website, playwithphantom.com.

1. INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

1.1. Loggegevens

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen onze servers automatisch standaardgegevens opslaan die door uw webbrowser worden verstrekt. Dit kan het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer zijn, uw browsertype en -versie, de pagina's die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op elke pagina doorbrengt en andere details.

1.2. Apparaatgegevens

Wij kunnen ook gegevens verzamelen over het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Deze gegevens kunnen het type apparaat, het besturingssysteem, unieke apparaatidentificaties, apparaatinstellingen en geolocatiegegevens omvatten. Wat wij verzamelen kan afhangen van uw individuele apparaat- en software-instellingen. Wij raden u aan het beleid van de fabrikant van uw toestel of van uw softwareprovider te controleren om te zien welke informatie zij aan ons beschikbaar stellen.

1.3. Persoonlijke informatie

Wij kunnen u om persoonlijke informatie vragen, zoals uw:

Naam
Adres
Email
Sociale netwerkprofielen
Geboortedatum
Telefoon/gsm-nummer
Huisadres/postadres

2. RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING

Wij zullen uw persoonlijke informatie op een wettige, eerlijke en transparante manier behandelen. Wij zullen alleen informatie over u verzamelen en verwerken wanneer wij over een rechtmatige grondslag beschikken om dat te doen.

Deze rechtsgrondslagen zijn afhankelijk van de diensten die u gebruikt en de manier waarop u ze gebruikt, wat betekent dat wij uw informatie alleen verzamelen en gebruiken wanneer:

u ons toestaat dit te doen voor een specifiek doel (bijvoorbeeld wanneer u meedoet aan de wedstrijd Play with Phantom); of

wij uw gegevens moeten verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Wanneer u ons toestemming geeft om uw informatie voor een bepaald doel te gebruiken, heeft u op ieder moment het recht om van mening te veranderen (maar dit heeft geen gevolgen voor de verwerking die al heeft plaatsgevonden).

Wij bewaren persoonlijke informatie niet langer dan nodig. Hoewel wij deze informatie bewaren, zullen wij deze met commercieel aanvaardbare middelen beschermen om verlies en diefstal, alsmede ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging te voorkomen. Wij wijzen u er echter op dat geen enkele methode van elektronische transmissie of opslag 100% veilig is en dat wij geen absolute veiligheid van gegevens kunnen garanderen. Indien nodig kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere persoon te beschermen.

3. INWINNING EN GEBRUIK VAN INFORMATIE

Wij kunnen informatie inwinnen, bewaren, gebruiken en openbaar maken voor de volgende doeleinden en persoonlijke informatie zal verder niet worden verwerkt op een wijze die niet in overeenstemming is met die doeleinden:

om u in staat te stellen toegang te krijgen tot en gebruik te maken van onze website, gerelateerde apps en gerelateerde social media platforms;

om contact met u op te nemen en met u te communiceren;

om wedstrijden te organiseren en/of u extra voordelen aan te bieden;

voor reclame- en marketingdoeleinden, met inbegrip van het u toesturen van promotionele informatie over onze producten en diensten en informatie over derden die u zou kunnen interesseren. U hebt te allen tijde het recht om te voorkomen dat ons bedrijf contact met u opneemt voor marketingdoeleinden;

om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en eventuele geschillen op te lossen.

4. BEKENDMAKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE AAN DERDEN

Wij kunnen persoonlijke informatie bekendmaken aan:

onze werknemers, onderaannemers en/of aanverwante entiteiten;

rechtbanken, gerechtshoven, regulerende instanties en wetshandhavingsfunctionarissen zoals vereist door de wet, in verband met lopende of toekomstige gerechtelijke procedures, of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;

derden, met inbegrip van agenten of contractanten, die ons bijstaan bij het aan u verstrekken van informatie, producten, diensten of directe marketing; en

derden om gegevens te verzamelen en te verwerken.

5. INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonlijke informatie die wij verzamelen wordt opgeslagen en verwerkt in België en Frankrijk, of waar wij of onze partners, filialen en derde leveranciers faciliteiten hebben. Door ons uw persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u in met de bekendmaking ervan aan deze buitenlandse derden.

Wij zullen ervoor zorgen dat elke overdracht van persoonsgegevens van landen van de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER wordt beschermd door passende waarborgen, bijvoorbeeld door het gebruik van standaardclausules voor gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, of door het gebruik van bedrijfsregels of andere wettelijk aanvaarde middelen.

Wanneer wij persoonlijke informatie doorgeven van een niet-EER-land naar een ander land, erkent u dat derden in andere rechtsgebieden mogelijk niet onderworpen zijn aan gegevensbeschermingswetten die vergelijkbaar zijn met die in ons rechtsgebied. Er bestaan risico's indien een dergelijke derde partij zich inlaat met een handeling of praktijk die in strijd is met de privacywetgeving in ons rechtsgebied en dit kan betekenen dat u geen verhaal kunt halen onder de privacywetgeving van ons rechtsgebied.

6. UW RECHTEN EN CONTROLE OVER UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Keuze en toestemming: Door ons persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u in met onze verzameling, opslag, gebruik en bekendmaking van uw persoonlijke informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Indien u jonger bent dan 16 jaar, moet u om toegang te krijgen tot de website en de website te kunnen gebruiken, voor zover wettelijk toegestaan, de toestemming van uw ouders of wettelijke voogd hebben en garanderen. Zij (uw ouders of voogd) moeten er ook mee hebben ingestemd dat u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt. U bent niet verplicht ons persoonlijke informatie te verstrekken, maar als u dat niet doet, kan dat gevolgen hebben voor uw gebruik van deze website of van de producten en/of diensten die op of via de website worden aangeboden.

Informatie van derden: Indien wij persoonlijke informatie over u ontvangen van een derde partij, zullen wij deze beschermen zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Indien u een derde partij bent die persoonlijke informatie over iemand anders verstrekt, verklaart en garandeert u dat u de toestemming van die persoon heeft om de persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

Beperking: U kunt ervoor kiezen om het inwinnen of gebruik van uw persoonlijke informatie te beperken. Indien u er reeds mee hebt ingestemd dat wij uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden gebruiken, kunt u te allen tijde van mening veranderen door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens. Als u ons vraagt om de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken te beperken of te limiteren, zullen wij u laten weten hoe de beperking uw gebruik van onze website of van onze producten en diensten beïnvloedt.

Toegang tot en portabiliteit van de gegevens: U kunt details opvragen over de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. U kunt een kopie aanvragen van de persoonlijke informatie die wij over u bijhouden. Waar mogelijk zullen wij deze informatie verstrekken in CSV-formaat of een ander gemakkelijk leesbaar formaat. U kunt ons te allen tijde verzoeken om de persoonlijke informatie die wij over u hebben, te wissen. U kunt ook vragen dat wij deze persoonlijke informatie aan een andere derde partij overdragen.

Correcties: Indien u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om alle informatie te corrigeren die onjuist, onvolledig, misleidend of verouderd blijkt te zijn.

Kennisgeving van datalekken/inbreuken: wij zullen voldoen aan de wetten die op ons van toepassing zijn met betrekking tot elke inbreuk op gegevens.

Klachten/Bezwaar: Indien u van mening bent dat wij de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming hebben geschonden en een klacht wenst in te dienen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens en ons alle details over de vermeende schending verstrekken. Wij zullen uw klacht onmiddellijk onderzoeken en u schriftelijk antwoorden met een uiteenzetting van het resultaat van ons onderzoek alsnog de stappen die wij zullen ondernemen om uw klacht op te lossen. U hebt ook het recht om contact op te nemen met een toezichthouder of gegevensbeschermingsautoriteit over uw klacht.

Uitschrijving: Om u uit te schrijven uit onze e-maildatabase of om u uit te schrijven voor communicatie (inclusief marketingcommunicatie), kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens of kunt u zich uitschrijven via de uitschrijffuncties die in de communicatie worden vermeld.

7. COOKIES

Wij gebruiken "cookies" om informatie over u en uw activiteit op onze website te verzamelen. Een cookie is een klein stukje data dat onze website op uw computer opslaat en waartoe u toegang krijgt bij elk bezoek, zodat wij kunnen begrijpen hoe u onze website gebruikt. Dit helpt ons om u inhoud aan te bieden op basis van de voorkeuren die u hebt aangegeven. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.

8. BEDRIJFSOVERDRACHT

Indien wij of onze activa worden overgenomen, of in het onwaarschijnlijke geval dat wij onze activiteiten staken of failliet gaan, zullen wij de gegevens opnemen bij de activa die overgedragen worden aan de partij die ons overneemt. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat elke partij die ons overneemt uw persoonlijke informatie kan blijven gebruiken in overeenstemming met dit beleid.

9. GRENZEN VAN ONS BELEID

Onze website kan gekoppeld zijn aan externe sites die niet door ons worden beheerd. Wij hebben geen controle over de inhoud en het beleid van deze sites, en kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor hun respectieve privacypraktijken.

10. WIJZIGINGEN AAN DIT BELEID

Naar ons goeddunken kunnen wij ons privacybeleid wijzigen om de huidige aanvaardbare praktijken weer te geven. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om gebruikers via onze website op de hoogte te brengen van wijzigingen. Als u deze site blijft gebruiken nadat er wijzigingen in dit beleid zijn aangebracht, wordt u geacht akkoord te gaan met onze praktijken inzake privacy en persoonlijke informatie.

Indien wij een wezenlijke wijziging aanbrengen in dit privacybeleid, bijvoorbeeld door een wijziging van de rechtsgrondslag op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken, zullen wij u vragen om opnieuw in te stemmen met het gewijzigde privacybeleid.

Gegevensbeheerder
PUIG
Leonie Geerts
geerts.leonie@puig.nl

Functionaris voor gegevensbescherming
Emilien Eloy
dpo@spacefwd.com